Verklaring over toegankelijkheid

De DgG Gemeinschaftszentren streeft ernaar haar websites en toepassingen drempelloos toegankelijk te maken. De digitale toegankelijkheidsverklaring is verplicht op grond van het Besluit individuele en openbare elektronische communicatie van de overheden van het Duitse taalgebied (wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad).

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.klosterheidberg.be.

Status van verenigbaarheid met de eisen

Deze website is overwegend, maar nog niet volledig, drempelvrij. Aan de eisen van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 wordt ruimschoots voldaan.

Momenteel worden de volgende functies ondersteund

 • Lettertype/weergave vergroten: Het vergroten van de paginaweergave met de gangbare browsers (bijvoorbeeld Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera en Apple Safari) wordt gedaan met “CTRL” en “+” voor Windows en met “cmd” en “+” voor Apple.
 • Lettergrootte/schermgrootte verkleinen: Om de schermgrootte van de pagina te verkleinen met de gebruikelijke browsers (bijvoorbeeld Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera en Apple Safari), gebruikt u “CTRL” en “-” voor Windows en “cmd” en “-” voor Apple.
 • De inhoud van de website past zich automatisch aan de schermgrootte van het gebruikte apparaat aan (responsive web design).
 • Deponeren van alternatieve teksten voor afbeeldingen. Wanneer de muis over een afbeelding wordt bewogen, wordt de inhoud van de afbeelding toegelicht. Deze informatie wordt in aanmerking genomen door de voorleessoftware.
 • Een browser-side tekst voorleesfunctie (bijvoorbeeld van Firefox 49.0) wordt ondersteund op de meeste subpagina’s. Omdat de inhoud verschilt, is deze functie niet beschikbaar op de startpagina.
 • Logische structuur en overzicht van de inhoud.

Niet-toegankelijke inhoud 

De hieronder vermelde inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

 • In de website geïntegreerde documenten (. pdf, . docx, enz.)

Onderbouwing:

De verstrekte documenten zullen achtereenvolgens worden aangepast.

 • Video’s geïntegreerd in de website

Onderbouwing:

De levering van de video’s met audiobeschrijving kon tot dusver niet worden gerealiseerd.

 • Cartografie binnen de website

Onderbouwing:

Een cartografische voorstelling is een nuttige en zeer bruikbare aanvulling op de informatie. Cartografie is van nature een picturale weergave, die derhalve niet kan voldoen aan de eisen van volledige toegankelijkheid.

 •  Redactionele inhoud (gedeeltelijk)

Onderbouwing:

Vanwege de vakspecifieke inhoud, waarvan ten minste een deel op deze website wordt gepubliceerd, is het niet altijd mogelijk eenvoudige taal te gebruiken (bijvoorbeeld om het gebruik van technische termen te vermijden).

Picturale voorstellingen (bv. infographics) of lijsten in tabelvorm worden gebruikt om onderlinge verbanden te verduidelijken en voor een betere illustratie. Deze zijn niet voor iedereen toegankelijk.

 • Contrasten (gedeeltelijk)

Onderbouwing:

Sommige inhoud heeft een te laag contrast tussen voorgrond- en achtergrondkleur. Een oplossing voor het probleem moet worden besproken met de ontwikkelaar van de website.

 • Ontbrekende alternatieve teksten (gedeeltelijk)

Onderbouwing:

Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst waarmee de inhoud van de afbeelding kan worden verklaard wanneer de muis erover wordt bewogen. Deze informatie kan ook in aanmerking worden genomen door voorleessoftware. Ontbrekende alternatieve teksten worden geleidelijk toegevoegd.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 1 april 2021.

De beoordeling van de verenigbaarheid van de website met de vereisten van Richtlijn (EU) 2016/2102′ werd gecontroleerd aan de hand van een door de overheidsinstantie uitgevoerde zelfbeoordeling. Deze is gebaseerd op de toegankelijkheidscheck die ontwikkeld is door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) accessibility.belgium.be/en/tools/bosa-accessibility-check. Bovendien werd de site onderworpen aan een kritische analyse volgens de W3C-criteria.

Verdere maatregelen om de toegankelijkheid te implementeren zullen met de ontwikkelaar van de website worden besproken.

Deze verklaring is voor het laatst herzien op 6 april 2021.

Feedback en contactgegevens

Alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website kunt u per e-mail richten aan info@klosterheidberg.be of schriftelijk aan Kloster Heidberg Eupen, Bahnhofstraße 4 B-4700 Eupen.

Ons doel is de artikelen zo te schrijven dat zij ook begrijpelijk zijn voor bezoekers die niet of slechts oppervlakkig met het desbetreffende onderwerp vertrouwd zijn. Wij nemen uw suggesties graag ter harte indien u van mening bent dat een artikel de over te brengen inhoud op een onnodig ingewikkelde manier weergeeft.

Handhavingsprocedures

In geval van een ontbrekend of onbevredigend antwoord op uw vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website, vragen wij u om uw klacht eerst te sturen naar de directie van de DgG Gemeinschafszentren (Directie Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen).
Indien de behandeling van uw klacht door de DgG Gemeinschaftszentren voor u niet bevredigend is, kunt u per e-mail beschwerde@dg-ombudsdienst.be of schriftelijk per post contact opnemen met de Ombudsdienst van de Duitstalige Gemeenschap, Platz des Parlaments 1, 4700 Eupen.
U kunt ook een afspraak maken via het gratis nummer 0800 987 59. De ombudspersoon zal uw klacht beoordelen en proberen te bemiddelen.